Hållbarhet

Nordic Cinema Group strävar efter att kontinuerligt förbättra och utveckla sina insatser inom miljö, bolagsstyrning och sociala frågor. Bolagets hållbarhetsprogram ska leda till en bättre och smartare resursförbrukning, ökad nöjdhet hos anställda och kunder samt tydligare styrning av kund- och leverantörsrelationer. Programmet består av fyra olika delar.

  • Strategi och styrning – NCG identifierar de viktigaste bolagsstyrningsfrågorna, och analyserar risker och möjligheter i förhållande till konkurrenter och kunder. Förutom årlig rapportering förses ledning och medarbetare med relevant utbildning.

  • Mänskliga rättigheter och arbetsrätt – NCG ser till att samtliga anställda har rätt arbetstillstånd och anställningsavtal. Det finns en arbetsmiljöpolicy som ska säkerställa att hälsobestämmelser och arbetsmiljöregler följs. Vid ingående av leverantörssamarbeten informerar NCG om sin uppförandekod och hantering av överträdelser. NCG strävar efter att delta i eventuella branschinitiativ och följa all relevant branschpraxis.

  • Affärsetik och anti-korruption – NCG kommunicerar aktivt sin etiska uppförandekod till anställda och informerar om riktlinjer för anti-korruptionsfrågor.

  • Miljö – NCG har identifierat ett antal fokusområden som har brutits ner till kvantitativa och kvalitativa mål. Ett av de viktigaste fokusområdena är energiförbrukning. För att minimera miljöpåverkan drivs biograferna i Sverige uteslutande av energi från vindkraft. Projektets utfall kommer avgöra om liknande lösningar ska implementeras på koncernens övriga marknader. Ett annat prioriterat område är avfallshantering. På de biografer där lokalerna tillåter placerar NCG ut källsorteringskärl för att biobesökarna ska kunna källsortera kringförsäljningsprodukterna. Tjänsteresor utgör ett tredje fokusområde och NCG uppmanar sina anställda att välja tåg, och i så stor utsträckning som möjligt hålla möten digitalt eller via telefon.